Név: Szinger Veronika

Végzettség: Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (JPTE BTK)
Óvodapedagógus (KF TFK)

Nyelvismeret: angol, orosz

Oktatott tárgyak:
Nyelvészeti tárgyak (Pszicho- és szociolingvisztika; Hangtan, jelentéstan; Szófajtan, szóalaktan; Mondattan, szövegtan; Helyesírás)
Óvodai anyanyelvi módszertan
Angol
A magyarság kultúrtörténete

Legfontosabb publikációk:
- "Felmentve": Primary School Children's Foreign Language Exemption in Southern Transdanubia. NovELTy Volume 4 Number 3 September 1997. pp. 6-15
- Az írás-olvasás előkészítése az óvodapedagógus szemszögéből.
Alkalmazott Nyelvtudomány 2002. 2. évf. 2. sz. pp. 69-78
- Óvodáskorú gyermekek szüleinek írásbeliséghez kapcsolódó attitűdjei. Modern Nyelvoktatás 2002. 8. évf. 4. sz. pp. 52-63
- Az írás-olvasás előkészítése az óvodai programok tükrében, Iskolakultúra (Anyanyelvi nevelési tanulmányok I.) Tematikus szám 2005. pp. 184-199
- Az iskoláskorú testvér mint példakép a kisgyermek literációs tevékenységében. Iskolakultúra (Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.) 2006. pp. 15-16
- A bontakozó írásbeliség egyik határköve: a saját név leírása. OTE Tükörkép, Baja, 2006. pp. 83-92
- Kivárás és bontakozó írásbeliség - Hagyomány és újszerűség az óvodai írás- és olvasáselőkészítésben. Könyv és Nevelés 2007. 9. évf. 1. sz.

Szakmai közéleti tevékenység:
Magyar Olvasástársaság (HUNRA): tag
MANYE: tag

Bizottsági tagság a főiskolán: -

Bizottsági tagság a karon:
Pályázati Bizottság (tag)
Gyakorlati Képzési Bizottság (tag)